Kumpulan Artikel-Artikel Islami Untuk Kebaikan

CIRI-CIRI KHAS ORANG YANG BERTAQWA

Bismillahirrahmanirrahiim

Taqwa adalah suatu hal yang besar dan kedudukan yang tinggi.Taqwa adalah landasan agama.Tiada kehidupan tanpa taqwa, bahkan kehidupan tanpa ketaqwaan tidak akan tertahankan, melainkan akan menjadi rendah keadaannya daripada kehidupan hewan.Tiada kebaikan bagi manusia, kecuali dengan ketaqwaan.

Taqwa adalah perbendaharaan yang sangat sulit, akan tetapi, jika kita beruntung dapat meraihnya, maka kita akan menjumpai di dalamnya permata yang mulia, kebaikan yang banyak, rejeki yang berlimpah, keberuntungan yang besar, dan kerajaan yang besar.Seakan-akan semua kebaikan dunia dan akherat terhimpunkan dan menjadi satu berada dalam pekerti yang satu ini, yaitu TAQWA.

Para ulama mendefisinasikan taqwa menurut terminologi syariat diantaranya adalah :
  1. Mengerjakan semua perintah Allah dan menjauhi segala laranganNya.
  2. Bila kita menjadikan tirai dan penghalang antara diri kita dan hal-hal yang diharamkan oleh Allah.
  3. Taqwa adalah takut kepada Tuhan Yang Maha Mulia, mengamalkan wahyu yang diturunkan olehNya, menerima dengan tulus rejeki yang sedikit, dan membuat bekal untuk hari berpulang.
  4. Mengerjakan ketaatan kepada Allah karena iman dan mengharapkan pahalaNya, baik yang berkaitan dengan perintah maupun larangan.

Di bawah ini adalah ciri-ciri khas orang yang bertaqwa :

1. Allah telah menyebutkan sebagian dari ciri khas mereka, yaitu bahwa mereka adalah orang-orang yang beriman kepada yang ghaib dengan keimanan yang pasti.
" Petunjuk bagi mereka yang bertaqwa, (yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib".
( QS. Al-Baqarah (2) : 2-3 ).

2. Mereka selalu memaafkan dan sangat toleran.
" Dan pemaafan kamu itu lebih dekat dengan taqwa ".
( QS. Al-Baqarah (2) : 237 ).

3. Tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak menetapi dosa-dosa kecil.Apabila mereka terjerumus ke dalam perbuatan yang berdosa, bersegeralah mereka melakukan tobatnya dan tidak melakukannya.
" Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa, bila mereka ditimpa was-was dari syaitan, mereka ingat Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya ".
( QS. Al-A;raaf (7) : 201 ).
Mereka bersegera bertobat dan kembali kepada Allah saat itu juga bila melakukan dosa kecil.

4. Mereka menekankan dirinya untuk bersikap benar (jujur), baik dalam ucapan maupun perbuatan,
Dan orang yang membawa kebenaran (Muhammad) dan membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertaqwa ".
( QS. Az-Zumar (39) : 33 ).

5. Mereka memuliakan syiar-syiar Allah.
 " Demikianlah (perintah Allah).Dan barangsiapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketaqwaan hati ".
( QS. Al-Hajj (22) : 32 ).
Sikap yang termasuk dalam memuliakan syiar-syiar Allah diantaranya adalah bila berkurban, maka dia memilih hewan yang terbaik dan tergemuk lagi termahal harganya untuk kurbannya.

6. Mereka memprioritaskan keadilan dan memutuskan hukum berdasarkan norma keadilan.
" Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil.Berlaku adillah, karena adil itu adalah lebih dekat dengan taqwa ".
( QS. Al-Maidah (5) : 8 ).
Ayat ini dasar yang dijadikan patokan dalam berinteraksi dengan orang-orang musyrik.Meskipun orang-orang musyrik tidak disukai dan dibenci karena kemusyrikan dan kekafirannya, namun Allah tetap memerintahkan kepada kita untuk bersikap adil terhadap mereka.

7. Orang-orang yang bertaqwa mengikuti jalan para Nabi.Orang-orang yang benar yang suka mengadakan perbaikan diikutkan bersama dengan golongan mereka.
" Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah,dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar ".
( QS. At-Taubah (9) : 119 ).
Orang-orang yang benar adalah teman, saudara, shahabat karib, teman sepergaulan, dan pengunjung tetap majelis pertemuan orang-orang yang bertaqwa.

8. Dia meninggalkan hal yang tidak mengapa bila dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang ada apa-apanya, karena berpegangan hadist yang mengatakan : "Tinggalkanlah hal yang meragukanmu untuk melakukan hal yang tidak meragukanmu ".
Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam ketika melihat sebiji buah kurma bermaksud memakannya, kemudian mengurungkan niatnya karena khawatir bila nanti ternyata buah kurma itu berasal dari kurma zakat yang jatuh.


Semoga yang sedikit ini bermanfaat...Marilah kita untuk senantiasa Mengajak Dan Menebar Kebaikan bagi sesama.

Kami beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.Semoga Allah melimpahkan shalawat, salam dan keberkahan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, shahabat , serta seluruh pengikut beliau.

Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaa hailla anta astaghfiruka wa atubu ilaika...

Wassalam...
0 Komentar untuk "CIRI-CIRI KHAS ORANG YANG BERTAQWA"

Back To Top